12  కాంగ్రెస్ అ­నీతిపై చిరంజీ­ ధ¶్వజం  (04ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంభిస్తు©్న అ­నీతి ­ధా©ాలపై ప్రజారాజ్యం పార్టీ అధి¶©త చిరంజీ­ తీవ్ర ­మర్శల©ు గుప్పిస్తు©ా్నరు. రాబోవు ఎన్నికల్లో ఈ ©ా¸¶ుకులకు ప్రజలే Êుద్ధి¶ చెÊుతారని హెచ్చరించారు. రంగారెడ్డి¶ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ అధి¶©త చిరంజీ­ ప్రజా అంకిత సభలో పాల్గొ©ా్నరు. చిరంజీ­ సభలకు వచ్చి© జ©ాన్ని చూసి ప్రజా అంకిత సభలు సక్సెస్ అయి©ట్లు పార్టీ వర్గాలు చెÊుతు©ా్నయి. రాబోవు ఎన్నికల్లో అ­నీతి ©ా¸¶ుకులకు ప్రజలే గుణపాఠం చెÊుతారని ఆ¸¶ు© తీవ్ర ­మర్శల©ు గుప్పించారు. ప్రజానీకాన్ని ఆకట్టుకోవడానికి చిరు వ్యూహాత్మకంగా పావులు కద¶ుపుతు©ా్నరు. అంచల వారీగా ప్రభుత్వంపై ­మర్శల వర్షాన్ని ఎక్కుపెడ¶ుతు©ా్నడ¶ు. కూకట్ పల్లి ప్రజా అంకిత సభలో మహిళా పక్షపాతిగా వ్యవహరించారు. వరంగల్ జిల్లాలో ¸¶ూసిడ్¶ దాడి¶కి గురై© స్వప్నిక, ప్రణీతల గూర్చి ప్రస్తా­స్తూ పీఆర్పీ అధి¶కారంలోకి వస్తే మహిళా చట్టాల©ు కట్టుది¶ట్టం చేస్తామని హా­dు ఇచ్చారు. ముప్పయి రోజుల్లో మహిళా చట్టాల©ు కఠి© తరం చేస్తామని హా­dు ఇచ్చారు. చిరు సభలకు జ©ం లేరని ­మర్శిస్తు©్న వారికి అక్కడ¶కు హాజరై© జ©సందోహమే సమాధా©ం చెప్పుతుంద¶ని ఆ¸¶ు© చెప్పారు.   12  కాంగ్రెస్©ు గద్దె¶ది¶ంచేవరకు ఉమ్మడి¶పోరు  (05ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని గద్దె¶ది¶ంచేవరకు తెలుగుదె¶శం, వామపక్షాల ©తలు, కార్యకర్తలు పని చేస్తామని హా­dు ఇచ్చారు. అ­నీతి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడి¶ంచే వరకు ఉమ్మడి¶గా పోరాటం చేస్తామని పార్టీల ©తలు పిలుపునిచ్చారు. ©ల్గొండ¶ జిల్లాలోని మేకల అభి©వ్ స్టేడి¶¸¶ుంలో తెలుగుదె¶శం, సిపిఎం, సిపిఐలు సం¸¶ుుక్తంగా రాజకీ¸¶ు సమ్మేళ© సభ©ు నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి మూడ¶ు పార్టీల ©ా¸¶ుకులు, కార్యకర్తలు హాజర¸¶ూ్యరు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల సొమ్ము©ు జల¸¶ుజ్ఞం పేరుతో దోచుకుంటు©ా్న¸¶ుని ©ా¸¶ుకులు ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్‌కు అధి¶కారం ­dుద¶ ఉ©్న మమకారం అ­నీతి నిర్మూల©పై లేద¶©ా్నరు. రాష్ట్రంలో పేద¶రికంలేని సమాజం కోసం పోరాడ¶ుతా©ని హా­dు ఇచ్చారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తిరిగి టిడి¶పి అధి¶కారానికి రావడ¶ం ఖా¸¶ుమ©ా్నరు. ప్రజా సమస్యల పట్ల ఉమ్మడి¶గా పోరాడ¶ుతామని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యద¶ర్శి బి.­.రాఘవులు చెప్పారు. మద¶్యం లేని సమాజంగా రాష్ట్రాన్ని త¸¶ూరు చే¸¶ూలని ఆ¸¶ు© కోరారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్©ు గద్దె¶ది¶ంచాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర¶ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంభిస్తు©్న ప్రజా వ్యతిరేఖ ­ధా©ాలకు నిరస©గా ప్రజా ఉద¶్యమాలు చేపడ¶ుతు©ా్నమని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యద¶ర్శి ©ారా¸¶ుణ చెప్పారు. సెజ్‌ల©ు కేటాయించి© భూములలో ప్రభుత్వ పెద్ద¶ల©ు వది¶లి పేద¶లకు ఇచ్చి© అసై©్్డ భూముల©ు లాక్కోంటు©ా్నరని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని గద్దె¶ ది¶ంచడానికి ఇక్కడ¶ ©ుంచి కంకణం కట్టుకు©ా్నమ©ా్నరు. ఇలాంటి సమ్మేళ© సమావేశాలు ప్రతి జిల్లాలో నిర్వహించ©ు©్నట్లు వారు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పాల©లో జరుగుతు©్న అ­నీతి, అక్రమాల గూర్చి పోరాడాలని పిలుపు నిచ్చారు.   12  మా©వహార ­జ¸¶ువంతానికి డీ¶ఎస్ పిలుపు  (06ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ­ర్భా­ ది¶©ోత్సవం సంద¶ర్భంగా ఈ©ల 28 చేపట్టి© కోటి హస్తాల మా©వహారాన్ని జ¸¶ుప్రద¶ం చేసేంద¶ుకు పార్టీ ©తలు, ప్రజా ప్రతినిధ¶ులంద¶రు కృషి చే¸¶ూలని ప్రదె¶శ్ కాంగ్రెస్ క­ుటీ అధ¶్యక్షుడ¶ు డి¶.శ్రీనివాస్ పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టే ఈ మా©వహారంలో త©తో పాటు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్‌రెడ్డి¶ కూడా పాల్గొంటారని ఆ¸¶ు© తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ­ర్భావ ది¶©ోత్సవాన్ని పురస్కరించుకోని ఈ©ల 28 చేపట్టే కోటి హాస్తల మా©వహారం కార్యక్రమం హైద¶రాబాద్¶లో ­జ¸¶ువంతం చేసేంద¶ుకు హైద¶రాబాద్¶ కాంగ్రెస్ క­ుటీ ©తలతో డి¶.శ్రీనివాస్ భేటీ అ¸¶ూ్యరు. గాంధీ¶ భవ©్‌లో జరిగి© ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, సీని¸¶ుర్ ©తలు పాల్గొ©ా్నరు. ఈ కార్యక్రమం కోసం హైద¶రాబాద్¶లోని పలు ప్రాంతాల©ు జో©్‌గా ­భజించి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, ఎం.పి.లకు బాధ¶్యతల©ు అప్పజెప్పి©ట్లు డీ¶ఎస్ చెప్పారు. చార్మి©ార్ ద¶గ్గర జరిగే మా©వహారంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్‌రెడ్డి¶  పాల్గొంటారని చెప్పి© డీ¶ఎస్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ­జ¸¶ువంతం చేసేంద¶ుకు పార్టీలోని ప్రతి ఒక్కరు కృషి చే¸¶ూలని పిలుపునిచ్చారు.   12  గూడ¶ూరు పోలీస్‌స్టేష©్లో లాకప్‌డె¶త్?  (07ఎల్‌కె27ఎ©్ఇ)  ©ల్లూరు, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): జిల్లాలోని గూడ¶ూరు పోలీస్‌స్టేష©్లో ఓ వ్యక్తి అ©ుమా©ాస్పద¶ స్థితిలో మృతి చెంద¶టం ­వాదానికి దారితీసింది¶. మస్తా©్ అ© వ్యక్తిని పోలీసులు కుటుంÊ తగాదా కేసులో అద¶ుపులోకి తీసుకుని లాకప్ గది¶లో ఉంచారు. శనివారం తెల్లవారేసరికి అత©ు శవమై కనిపించాడ¶ు. అత©ు గుండె¶పోటుతో మృతి చెందాడ¶ని పోలీసులు చెÊుతుండ¶గా కొట్టి చంపారని Êంధ¶ువులు ఆరోపించారు. మొత్తానికి ఈ వ్యవహారం జిల్లాలో చర్చనీ¸¶ూంశంగా మారింది¶. పోలీసులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తూ ­చారణ పేరిట అమా¸¶ుకుల ప్రాణాల©ు అమా©ుషంగా పొట్ట©పెట్టుకుంటు©ా్నరని ప్రజా సంఘాల ©తలు ధ¶్వజమెత్తారు.   12  డి¶.ఎం.కె. అధ¶్యక్షుడి¶గా కరుణానిధి¶ ఏకగ్రీవ ఎన్నిక  (08ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  చె©్న, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): త­ుళ©ాడ¶ు అధి¶కార పార్టీ డి¶.ఎం.కె. అధ¶్యక్షుడి¶గా ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి¶ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక¸¶ూ్యరు. ఈమేరకు శనివారం చె©్నలో జరిగి© పార్టీ సమావేశంలో ఎన్నికల అధి¶కారి జి.ఎం. షా ప్రకటించారు. డి¶.ఎం.కె. పార్టీకి అధ¶్యక్షుడి¶గా కరుణానిధి¶ వరుసగా ఎన్నికవ్వడ¶ం ఇది¶ పదోసారి. ప్రధా© కార్యద¶ర్శిగా అంÊ జగ©్ ఎని­ుదో సారి ఎన్నికవగా, కరుణానిధి¶ కుమారుడ¶ు స్టాలి©్ కోశాధి¶కారిగా ఎన్నిక¸¶ూ్యరు. ప్రజాస్వామ్య Êద్ధ¶ంగా జరిగి© ఎన్నికలలో కార్యవర్గం ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైంద¶ని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడి¶ంచాయి.   12  హైకోర్టులో భీమ్‌రావ్‌వాడ¶ బాధి¶తుల పిటిష©్  (09ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): తమ©ు Êలవంతంగా ఇళ్ల ©ుంచి ఖాళీ చేయించడాన్ని సవాలు చేస్తూ భీమ్‌రావ్‌వాడ¶ బాధి¶తులు శనివారం హైకోర్టు©ు ఆశ్రయించారు. ఈమేరకు వారంతా కోర్టులో పిటిష©్ దాఖలు చేశారు. కోర్టులో కేసు పెండి¶ంగ్‌లో ఉండ¶గా తమ©ు అధి¶కారులు ఖాళీ చేయించటాన్ని వారు ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ కార్యాల¸¶ు భవ© నిర్మాణానికి కేటాయించి© ఈ స్థలం ©ుంచి బాధి¶తుల©ు Êలవంతంగా ఖాళీ చేయించేంద¶ుకు శనివారం సంÊంధి¶త అధి¶కారులు  ప్ర¸¶ుత్నించి© సంద¶ర్భంగా పెద్ద¶ ఎత్తు© ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది¶. ఈ ఘర్షణలో బాధి¶తుల పక్షా© నిలిచి© ఖైరతాబాద్¶ ఎమ్మెల్యే పి.­ష్ణువర్ధ©్‌రెడ్డి¶, సికింద¶రాబాద్¶ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస ¸¶ూద¶వ్ సహా ప్రతిపక్ష ©ా¸¶ుకుడ¶ు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ©ారా చంద్ర¶బాÊు©ా¸¶ుుడ¶ు, ¸¶ుువరాజ్యం అధ¶్యక్షుడ¶ు పవ©్ కళ్యాణ్ తది¶తరుల©ు గాంధీ¶©గర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.   12  వెల్లింగ్ట©్‌లో భూకంపం  (10ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  ©ూ్యఢి¶ల్లీ, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): ©ూ్యజిలాండ్¶ రాజధాని వెల్లింగ్ట©్‌లో శనివారం భూ­ు కంపించింది¶. దీ¶ని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్‌పై 5.1గా ©మోదై¶ంది¶. శనివారం ఉద¶¸¶ుం 9 గంటల ప్రాంతంలో సంభ­ంచి© ఈ భూకంపం తీవ్రత ప్రజల©ు భ¸¶ూందోళ©కు గురిచేసి©ట్లు ఆ దె¶శ ­dుడి¶¸¶ూ సమాచారం. పూర్తి ©ష్టం తెలి¸¶ూల్సి ఉంది¶. పాకిస్థా©్‌లో శుక్రవారం ఇదె¶ తరహాలో భూ­ు కంపించి© ­ష¸¶ుం తెలిసిందె¶. అక్కడి¶ క©ా్న వెల్లింగ్ట©్‌లో తీవ్రత తక్కువే అయి©ప్పటికీ ©ష్టం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండె¶ అవకాశం ఉంద¶ని అధి¶కారులు భా­స్తు©ా్నరు.   12  ఆర్థర్ జైల్‌కు కసబ్ తరలింపు  (11ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  ముంÊయి, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): ముంÊయి బాంÊు పేలుళ్ల కేసులో పోలీసులకు చిక్కి© పాకిస్థా©్‌కు చెంది¶© ఉగ్రవాది¶ కసబ్©ు ఆర్ధర్ జైలుకు శనివారం తరలించారు. ముంÊయి దాడ¶ుల్లో పట్టుÊడి¶© కసబ్ ఇప్పటి వరకు ­చారణ ని­ుత్తం పోలీసుల అద¶ుపులో ఉ©్న ­ష¸¶ుం తెలిసిందె¶. కసబ్©ు తమ దె¶శానికి చెంది¶© వ్యక్తిగా అంగీకరించేంద¶ుకు పాకిస్థా©్ సుముఖంగా లే©ప్పటికీ కసబ్ మాత్రం తా©ు ©ూటికి ©ూరు శాతం పాక్ జాతీ¸¶ుుడి¶©©ని, త©కు ©ా్య¸¶ు సహా¸¶ుం అంది¶ంచాలని వేడ¶ుకొంటు©ా్నడ¶ు.   12  కిర్లంపూడి¶ టోల్‌గేట్ వద్ద¶ జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే ­dరంగం  (12ఎల్‌కె27కెకె)  కాకి©ాడ¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): తూర్పు గోదావరి జిల్లా కిర్లంపూడి¶ మండ¶లం కృష్ణవరం టోల్‌గేట్ వద్ద¶ శనివారం జరిగి© ఘర్షణలో జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే తోట ©ర్సింహం, అతని అ©ుచరులు హద్ద¶ు­dురి ప్రవర్తించారు. ఓ సెక్యూరిటీ గార్డు©ు చావబాది¶ ­dరు సృష్టించి© ­dరంగం స్థానికంగా సంచల©ం కలిగించింది¶. టోల్‌గేట్ వైపు రాంగ్ రూట్‌లో వెలుతు©్న ఎమ్మెల్యే కారు©ు సెక్యూరిటీ  సిÊ్బంది¶ అడ్డ¶ుకు©్నంద¶ుకు ఆగ్రహించి© ఎమ్మెల్యే అ©ుచరులు ఈ దాడి¶కి పాల్పడి¶©ట్లు తెలిసింది¶. సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి¶ చే¸¶ుడ¶మే కాకుండా, అతని గది¶ని, ఫర్నిచర్©ు ఎమ్మెల్యే అ©ుచరులు ధ¶్వంసం చేసి©ట్లు సిÊ్బంది¶ ‘ఇఎంఎస్’కు తెలిపారు. ఈ సంఘట©తో అయిదో ©ంÊర్ జాతీ¸¶ు రహదారిపై కాసేపు రాకపోకలకు అంతరా¸¶ుం కలిగింది¶. టోల్‌గేట్ నిర్వహణ బాధ¶్యతలు చూస్తు©్న ¸¶ూజమా©్య ప్రతినిధ¶ులు రంగంలోకి ది¶గి పరిస్థితిని చక్కది¶ద్ద¶డ¶ంతో ఎమ్మెల్యే శాంతించారు.   12  తా©ా క్రీడ¶ల©ు ప్రారంభించి© పవ©్ కళ్యాణ్  (13ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తా©ా) సహకారంతో చైత©్య స్రవంతి నిర్వహిస్తు©్న ‘2008 అసాధారణ బాలబాలికల’ క్రీడ¶ల పోటీల©ు ¸¶ుువరాజ్యం అధ¶్యక్షుడ¶ు పవ©్ కళ్యాణ్ శనివారం ఇక్కడ¶ ప్రారంభించారు. మా©సిక ­కలాంగులకు ఈ ­ధ¶ంగా క్రీడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వారిలో ©ూత©ోత్సాహాం నింపడానికి పాటు పడ¶ుతు©్న తా©ా సేవలు అభి©ంద¶నీ¸¶ుమని ఈ సంద¶ర్భంగా పవ©్ కళ్యాణ్ అ©ా్నరు. తా©ా చేపట్టే ఇలాంటి చే¸¶ుూత కార్యక్రమాలకు త©వంతు సహకారం అంది¶స్తా©ని హా­dు ఇచ్చారు. ప్రవాసాంధ్ర¶ులు మాతృభూ­ు అభివృద్ధి¶కి మరింత కృషిచే¸¶ూలని పిలుపునిచ్చారు.   12  చట్ట ప్రకారమే భీమ్‌రావువాడ¶ ఖాళీ  హోం మంత్రి జా©ారెడ్డి¶ వెల్లడి¶  (14ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచల©ం సృష్టించి© భీమ్‌రావువాడ¶ Êస్తీ తరలింపు వ్యవహారంలో ప్రభుత్వం తప్పే­dు లేద¶ని, ప్రజామోద¶ం మేరకే స్థలాన్ని తీసుకోవడ¶ం జరిగింద¶ని హోం మంత్రి కె.జా©ారెడ్డి¶ శనివారం ఇక్కడ¶ తెలిపారు. భీమ్‌రావువాడ¶ ఖాళీ చేయించే ­ష¸¶ుంలో చట్ట ప్రకారమే వ్యవహరించామని, ఎవరికీ అ©ా్య¸¶ుం చే¸¶ులేద¶ని ­వరణ ఇచ్చారు. ఇక్కడ¶ ఖాళీ చేస్తామని తొలుత అంగీకరించి© ­dుద¶టే తరలింపు©కు సంÊంధి¶త అధి¶కారులు ఏర్పాట్లు చేశారని, నిర్వాసితులకు జి¸¶ూగూడ¶లో పు©రావాసం కల్పించి©ట్లు చెప్పారు. ప్రతిపక్షాలు కావాలని ఈ అంశాన్ని రాజకీ¸¶ుం చేస్తు©ా్న¸¶ుని ఆరోపించారు. తొ­ు్మదె¶ళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి© చంద్ర¶బాÊు©ా¸¶ుుడ¶ుకు తెలి¸¶ుదా ఇలాంటి ­ష¸¶ూలలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్య తీసుకుంటుందో? అని వ్యాఖ్యానించారు. తాము ఎవరికీ అ©ా్య¸¶ుం చేసే వాళ్లం కాద¶ని, ©ా్య¸¶ు Êద్ధ¶ంగా వారికి పు©రావాసం కల్పించేంద¶ుకు చర్యలు తీసుకు©ా్నమనీ చెప్పారు.   12  29© చీరాలలో బీసీల గర్జ©  (15ఎల్‌కె27హెచ్‌వై)  హైద¶రాబాద్¶, డి¶సెంÊర్ 27 (ఎపిఇఎంఎస్): చట్ట సభల్లో వె©ుకÊడి¶© తరగతులకు (బీసీలకు) 50 శాతం రిజర్వేష©్లు ప్రవేశ##పెట్టాల©్న ప్రధా© డి¶మాండ్¶తో ఈ©ల 29© ప్రకాశం జిల్లా చీరాలలో ‘బీసీ గర్జ©’ నిర్వహిస్తు©్నట్లు బి.సి. సంక్షేమ సంఘం అధ¶్యక్షుడ¶ు ఆర్.కృష్ణ¸¶ు్య శనివారం ఇక్కడ¶ తెలిపారు. ఈ గర్జ©కు అన్ని పార్టీలలోని బీసీ కులాల ©ా¸¶ుకులు, కార్యకర్తలు, ­ద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, మహిళలు తరలిరావాలని పిలుపు నిచ్చారు. రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఉపాధ¶్యక్షుడి¶గా ఏడ¶ుకొండ¶ల వెంకటేశ్వర్లు©ు ని¸¶ు­ుంచి©ట్లు కృష్ణ¸¶ు్య తెలిపారు. తమ సంఘాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా Êలోపేతం చేసి, బీసీల సమస్యలు, హక్కులపై పెద్ద¶ ఎత్తు© ఉద¶్య­ుంచేంద¶ుకు ప్ర¸¶ుత్నిస్తు©ా్నమని చెప్పారు. భ­ష్యత్తులో రాష్ట్ర రాజకీ¸¶ూల©ు శాసించేది¶ బీసీలే©ని, వచ్చే ఎన్నికలలో వారే కీలక పాత్ర పోషించ©ు©ా్నరనీ పేర్కొ©ా్నరు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: