ఇ-పత్రిక


Manyasima Telugu Monthly(మన్యసీమ మాసపత్రిక ఏప్రిల్, 2011 తాజా సంచిక)

21-08-2010 (ఆగస్టు 21, 2010 తాజా సంచిక)

20-08-2010 (ఆగస్టు 20, 2010 తాజా సంచిక)

19-08-2010 (ఆగస్టు 19, 2010 తాజా సంచిక)

18-08-2010 (ఆగస్టు 18, 2010 తాజా సంచిక)

17-08-2010 (ఆగస్టు 17, 2010 తాజా సంచిక)

(స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివారం మన్యసీమ కార్యాలయానికి సెలవు. కావునా, సోమవారం నాటి ప్రింట్ ఎడిషన్ వెలువడదు.)

15-08-2010 (ఆగస్టు 15, 2010 తాజా సంచిక)

14-08-2010 (ఆగస్టు 14, 2010 తాజా సంచిక)

13-08-2010 (ఆగస్టు 13, 2010 తాజా సంచిక)

12-08-2010 (ఆగస్టు 12, 2010 తాజా సంచిక)

11-08-2010 (ఆగస్టు 11, 2010 తాజా సంచిక)

10-08-2010 (ఆగస్టు 10, 2010 తాజా సంచిక)

09-08-2010 (ఆగస్టు 9, 2010 తాజా సంచిక)

ఆదివారం మన్యసీమ ప్రింట్ ఎడిషన్ వెలువడదు. కావునా, ఇ-పేపర్ అందుబాటులో ఉండదని పాఠకులు గమనించ ప్రార్ధన… 07-08-2010 (ఆగస్టు 7, 2010 తాజా సంచిక)

06-08-2010 (ఆగస్టు 6, 2010 తాజా సంచిక)

05-08-2010 (ఆగస్టు 5, 2010 తాజా సంచిక)

04-08-2010 (ఆగస్టు 4, 2010 తాజా సంచిక)

03-08-2010 (ఆగస్టు 3, 2010 తాజా సంచిక)

02-08-2010 (ఆగస్టు 2, 2010 తాజా సంచిక)

ఆదివారం మన్యసీమ ప్రింట్ ఎడిషన్ వెలువడదు. కాబట్టి ఇ-పేపర్ అందుబాటులో ఉండదు.

31-07-2010 (జులై 31, 2010 తాజా సంచిక)

30-07-2010(జులై 30, 2010 తాజా సంచిక)

29-07-2010(జులై 29, 2010 తాజా సంచిక)

28-07-2010(జులై 28, 2010 తాజా సంచిక)

27-07-2010 (జులై 27, 2010 తాజా సంచిక)

26-07-2010(జులై 26, 2010 తాజా సంచిక)

ఆదివారం మన్యసీమ ప్రింట్ ఎడిషన్ వెలువడదు. కాబట్టి ఇ-పేపర్ అందుబాటులో ఉండదు.

24-07-2010 (జులై 24, 2010 తాజా సంచిక)

23-07-2010 (జులై 23, 2010 తాజా సంచిక)

22-07-2010 (జులై 22, 2010 తాజా సంచిక)

21-07-2010 (జులై 21, 2010 తాజా సంచిక)

అంతర్జాల పాఠకుల సౌకర్యార్ధం ఇ-పత్రిక కేటగిరిని ఆధునికీకరించడం జరిగింది. దీనిని మీరు ఇప్పటికే గమనించి ఉంటారు. కొత్తగా చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ఫలితంగా ఇ-పత్రికల డేటాబేస్ కొంత వరకు డిలీట్ అయింది. ఫలితంగా మళ్లీ వాటిని అప్ లోడ్ చేయాల్సి ఉందని గమనించగలరు. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాం.

ఎడిటర్,

మన్యసీమ డైలీ

Advertisements

One Response

  1. This rocks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: